:: KONTAKTI ::

UNPAH
Rooseveltov trg 4,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4826-377
Telefaks: 01/ 4826-934

unpah@unpah.hr

:: BANNERS ::Za članove

Tijela udruge

Skupština
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čini ju po jedan predstavnik svakog redovitog člana. Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a izborna svake četiri godine.

Predsjednik
Predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, osigurava pravilan i zakoniti rad udruge, a bira se na vrijeme od četiri godine.

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje ima 5 članova i to:
• predsjednika
• tri dopredsjednika s funkcijom resornog direktora i to:
- direktor receptive
- direktor inicijative
- direktor marketinga
• glavnog tajnika.
Upravni odbor se bira na vrijeme od četiri godine.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi.

POVJERENICI

Regionalni
- Za Južni Jadran
- Za Sjeverni Jadran
- Za Srednji Jadran
Za promet
Za odnose s javnošću
Za MICE (Meetings, Insentives, Conventions and Exhibitions)

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima tri člana, koji se biraju na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor nadzire primjenu Statuta, materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge i dr.

PREDSJEDNIK
Zlatko Kukec, ADRIATOURS putnička agencija d.o.o.

UPRAVNI ODBOR
Zlatko Kukec, ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., predsjednik
Mario Matko, INTELEKTA ZAGREB d.o.o., Zagreb, dopredsjednik i direktor inicijative
Tatjana John, KONCEPT d.o.o., Dubrovnik, dopredsjednik i direktor receptive
Davor Čuklek, ERSTE CARD KLUB, DINERS CLUB TRAVEL, d.d., Zagreb, dopredsjednik i direktor marketinga

POVJERENICI
Za Južni Jadran, Vido Peručić, ARAGOSA d.o.o., Dubrovnik
Za Sjeverni Jadran, Sonja Žic – Milčetić, APOLINAR d.o.o., Malinska
Za Srednji Jadran, Leon Zrnić, LENOX COMMERCE d.o.o, Vodice
Za promet, Davor Puh, PUH TOURS d.o.o., Zagreb
Za odnose s javnošću, Maro Carević, DOŽIVLJAJ MEDITERANA d.o.o.,Dubrovnik
Za MICE, Marina Raič – Bobić, IDEA events&travel d.o.o., Dubrovnik

NADZORNI ODBOR
Dean Prelogović, I.T.C. d.o.o., Zagreb, predsjednik
Tihomir Sirovica, ALFATOURS d.o.o. Zagreb,
Davorin Milošić, EVISTAS d.o.o. za turizam, promet roba i usluga, Zagreb.

:: ETIČKI KODEKS :: KONTAKTI :: LINKOVI ::
Copyright © 2009 UNPAH - Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske, Sva prava zadržana.